Aanmelden Hulpvraag

Om cliënt te worden van Stichting Het Boodschappenhoekje Almere dien je je aan te melden met dit aanmeldformulier

      Geboortedatum

  Aantal volwassenen

  Aantal inwonende kinderen


  Naam
  Geboortedatum
  Gender
  Heeft u of uw partner een Voedselbank Pas?*
  Indien ja, tot wanneer:


  Krijgt u van een andere stichting/organisatie/kerk structurele ondersteuning?*

  Indien ja, bij wie:

  Hoe vaak:


  Wat is het besteedbaar weekbedrag (in Euro's):*

  Schuldsanering
  Bewindvoering
  Bijstand
  Loondienst
  AOW
  WAO
  Anders

  janee
  janee
  janee
  janee
  janee
  janee
  janee


  Type inkomen
  Instantie  Bedrag/maand
  Niet meerekenen:
  - Langdurigheids toeslag, bijzondere bijstand. Kleine inkomsten uit hobby
  - Neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk , bijbaantje
  - Vakantietoeslag
  - Kinderbijslag
  - Studiefinanciering inwonende kinderen
  - Persoonsgebonden budget Bij meetellen pgb , kosten in mindering brengen

  Type inkomen
  Instantie  Bedrag/maand
  Type uitgave

  Instantie
  Bedrag/maand

  Niet meerekenen:
  - Autokosten (of ander vervoer); alleen in bijzondere situaties wanneer de kosten ook aantoonbaar worden gemaakt. In dat geval mag € 0,21 per km. worden gerekend (voorbeelden zijn woon- werk en medische noodzaak
  - Kosten van huisdieren, tenzij het aantoonbaar om een hulp- of blindengeleide hond gaat
  - Premie voor spaar-, pensioen-, of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning.

  Schuldeiser

  Schuld

  Aflossing


  De cliënt geeft hierbij toestemming de NAW- en Financiële gegevens van de cliënt te verwerken,
  op te slaan en te bewerken, zoals beschreven in de Privacy Verklaring . Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de financiële toetsing van de cliënt zowel als de uitvoering van de dienstverlening van Stichting Het Boodschappenhoekje Almere en haar verwante organisaties.

  BEVEILIGING GEGEVENS
  De gegevens van de cliënt worden lokaal bij Stichting Het Boodschappenhoekje Almere opgeslagen in een
  database. De gegevens van de cliënt worden tot maximaal 2 jaar na de dienstverlening bewaard.
  De beveiligingsmaatregelen die Stichting Het Boodschappenhoekje Almere heeft genomen hebben een
  beveiligingsniveau dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context,
  doeleinden en risico’s van de verwerking.

  RECHTEN CLIENT
  De cliënt kan zich ten alle tijden beroepen op het recht op inzage, correctie of verwijdering. De
  cliënt heeft ten alle tijden het recht de toestemming voor de verwerking en opslag van de
  gegevens in te trekken. Intrekken van de toestemming heeft voor de cliënt beëindiging van de
  dienstverlening tot gevolg, gezien de gegevens van de cliënt noodzakelijk zijn voor de
  dienstverlening.

  KLACHTEN
  Wanneer Stichting Het Boodschappenhoekje Almere niet aan bovengenoemde afspraken voldoet, heeft
  de cliënt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  AANSPRAKELIJKHEID DERDEN
  De cliënt vrijwaart Stichting Het Boodschappenhoekje Almere voor alle aanspraken van derden,
  daaronder begrepen Betrokkenen, die jegens Stichting Het Boodschappenhoekje Almere mochten
  worden ingesteld wegens een aan Bewerker of door haar ingeschakelde Hulpleverancier, toe te
  rekenen schending van de Wbp of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking
  van Persoonsgegevens.