Aanmelden Hulpvraag

Om cliënt te worden van Stichting Het Boodschappenhoekje Almere dien je je aan te melden met dit aanmeldformulier

      Geboortedatum

  Aantal volwassenen

  Aantal inwonende kinderen  Naam
  Geboortedatum
  Gender
  Heeft u of uw partner een pas van het Voedselbank Almere?*
  Indien ja, tot wanneer:

  Krijgt u van een andere stichting/organisatie/kerk structurele ondersteuning?*
  Indien ja
  Bij wie:
  Hoe vaak:

  Wat is het besteedbaar weekbedrag (in Euro's):*  Je overige situatie:

  Schuldsanering
  Bewindvoering
  Bijstand
  AOW
  WAO
  Anders

  janee
  janee
  janee
  janee
  janee
  janee

  Aanvullende info over je situatie:


  De cliënt geeft hierbij toestemming de NAW- en Financiële gegevens van de cliënt te verwerken,
  op te slaan en te bewerken, zoals beschreven in de Privacy Verklaring . Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de financiële toetsing van de cliënt zowel als de uitvoering van de dienstverlening van Stichting Het Boodschappenhoekje Almere en haar verwante organisaties.

  BEVEILIGING GEGEVENS
  De gegevens van de cliënt worden lokaal bij Stichting Het Boodschappenhoekje Almere opgeslagen in een
  database. De gegevens van de cliënt worden tot maximaal 2 jaar na de dienstverlening bewaard.
  De beveiligingsmaatregelen die Stichting Het Boodschappenhoekje Almere heeft genomen hebben een
  beveiligingsniveau dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context,
  doeleinden en risico’s van de verwerking.

  RECHTEN CLIENT
  De cliënt kan zich ten alle tijden beroepen op het recht op inzage, correctie of verwijdering. De
  cliënt heeft ten alle tijden het recht de toestemming voor de verwerking en opslag van de
  gegevens in te trekken. Intrekken van de toestemming heeft voor de cliënt beëindiging van de
  dienstverlening tot gevolg, gezien de gegevens van de cliënt noodzakelijk zijn voor de
  dienstverlening.

  KLACHTEN
  Wanneer Stichting Het Boodschappenhoekje Almere niet aan bovengenoemde afspraken voldoet, heeft
  de cliënt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  AANSPRAKELIJKHEID DERDEN
  De cliënt vrijwaart Stichting Het Boodschappenhoekje Almere voor alle aanspraken van derden,
  daaronder begrepen Betrokkenen, die jegens Stichting Het Boodschappenhoekje Almere mochten
  worden ingesteld wegens een aan Bewerker of door haar ingeschakelde Hulpleverancier, toe te
  rekenen schending van de Wbp of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking
  van Persoonsgegevens.